img

Instrukcja zdjęcia korka

instrukcja 1. Chwyć probówkę IMPROVACUTER® jedną ręką, trzymając kciuk pod korkiem. (W celu zwiększenia stabilności, umieść ramię na solidnej powierzchni). Drugą ręką ruchem obrotowym nadgarstka odkręcaj korek równocześnie wypychaj korek kciukiem pierwszej ręki, ale TYLKO DO MOMENTU OBLUZOWANIA KORKA
instrukcja 2. Odsuń kciuk przed podniesieniem korka. NIE UŻYWAJ kciuka do podniesienia korka z probówki. Aby uniknąć zranienia podczas otwierania korka, ważne jest, aby odsunąć od probówki kciuk wypychający korek w momencie, kiedy korek się obluzuje.
instrukcja 3. Podnieś korek. W mało prawdopodobnym przypadku oddzielenia się plastikowej osłonki od gumowej zatyczki, NIE SKŁADAJ KORKA. Ostrożnie usuń gumową zatyczkę z probówki.


Instrukcja ponownego założenia korka na probówkę

instrukcja 1. Umieść korek nad probówką
instrukcja 2. Wkręć wciskając zdecydowanie korek do momentu, kiedy zatyczka znajdzie się całkowicie na swoim miejscu. Całkowite dociśnięcie zatyczki w probówce jest konieczne, aby korek pozostał na swoim miejscu w czasie manipulowania probówką.


Zalecana ilość mieszania probówek po pobraniu

Próbówka, rodzaj
Metoda mieszania i ilość obrotów
Z aktywatorem krzepnięcia,
z żelem i aktywatorem krzepnięcia.
5~8 obraz

Jeden obrót to obrót probówki korkiem w dół, a następnie z powrotem w górę.

Z EDTA,
Z Heparyną,
Do glukozy.
Z żelem i EDTA.K2,
Z żelem i heparyną litową.
Z Cytrynianem sodu
(włączając probówki koagulologiczne oraz OB).
8~10
uwaga zaleca się ustawienie próbówek pionowo po ich wymieszaniu.


Rekomendowana kolejność pobierania krwi

(według standardów CLSI H3-A5)
Następująca kolejność pobierania krwi jest zalecana, w przypadku pobrania wielu próbek do badań laboratoryjnych podczas jednego wkłucia. Cel podanej kolejności pobrania to uniknięcie możliwości zanieczyszczenia pobranej próbki krwi substancjami chemicznymi obecnymi w różnych probówkach, które może skutkować otrzymaniem błędnych wyników badań (np. Probówki na surowicę zawierające aktywator krzepnięcia może zakłócić badania koagulacji).

1) Probówka na posiew krwi
2) Probówka z cytrynianem (najpierw na OB., potem badania koagulologiczne)*
3) Probówka przeznaczona do uzyskania surowicy- z lub bez aktywatora krzepnięcia, z lub bez żelu separującego
4) Probówki z heparyną- z lub bez żelu separującego osocze
5) Probówki EDTA
6) Probówki z inhibitorem glikolizy (probówki do glukozy)
7) Inne

Aktualne zalecenia CLSI, zawarte w dokumencie H3-A6 (Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture), różnią się od stosowanych przy wprowadzaniu systemów próżniowych w Polsce. Zmiana polega na pobieraniu krwi najpierw cytrynian, potem na surowicę. Obecnie, ze względu na ryzyko kontaminacji ze strony aktywatora krzepnięcia, zmieniono kolejność.

Uwagi:

a) Probówki z żelem separującym zawierające aktywator krzepnięcia lub środki przeciwkrzepliwe są klasyfikowane jako probówki z dodatkami. Takie probówki powinny być napełniane po probówkach do koagulologii (niebieski korek) i przed innymi probówkami z dodatkami (zielona, fioletowa, szara). Wszystkie probówki z dodatkami powinny być napełnione w pełni do zaprogramowanej pojemności.
b) Probówki czyste bez dodatków mogą być napełnione przed probówkami do koagulologii.
c) Jeśli używana jest igła motylkowa do pobierania krwi, pierwsza probówka w serii będzie niewypełniona dostatecznie (ze względu na długość wężyka i powietrze jakie z niego będzie zassane to probówki). Z tego powodu, jeśli pierwszą probówką w takim przypadku jest koagulologiczna, zaleca się użycie probówki bez dodatków lub innej, drugiej koagulologicznej (do odrzucenia), aby wypełnić pusty wężyk igły motylkowej krwią i pozbyć się powietrza-„martwej przestrzeni wężyka”. Taki krok zapewni właściwą proporcję krwi do środka chemicznego we właściwej probówce-kolejnej. Probówka do odrzucenia (pierwsza) nie musi zostać napełniona do końca, wystarczy że wyeliminuje wolna przestrzeń z wężyka.
d) Pomimo wyników badań, które wykazały, że wyniki badania PT i APTT nie są zmienione, jeśli pobierana jest próbka krwi jako pierwsza, to zaleca się pobieranie drugiej próbki na pozostałe badania koagulologiczne, ze względu na brak wiedzy czy też badania te mogą być zmienione, zafałszowane.
e) Jeśli pobiera się krew strzykawką, duża ilość krwi jest pobrana, część pobranej krwi z drugiej strzykawki powinna być użyta jako próbka do badania koagulologicznego. W przypadku otrzymania niewyjaśnionych, innych niż norma wyników zaleca się wykonanie badania powtórnie z próbki pobranej ponownie. Jeśli podejrzewane jest zanieczyszczenie heparyną, badanie powinno być powtórzone, po tym jak heparyna z próbki krwi zostanie zneutralizowana lub z niej usunięta.
f) Zawsze postępuj według procedury kolejności pobrania zatwierdzonego dla danego miejsca badania. Ostateczna odpowiedzialność za weryfikację czy zmiana probówki jednej na inną podczas pobrania nie wpłynie mierzalnie na wyniki analityczne otrzymane z próbki pacjenta spoczywa tylko na laboratorium.

*Jeśli pobierana jest jako pierwsza, wtedy nadaje się do rutynowych badań (np. PT, APTT)-ponieważ w pierwszej porcji krwi znajduje się największa ilość tromboplastyny tkankowej, aktywującej proces krzepnięcia krwi. Jednak naukowcy uspokajają, że wpływ czynnika tkankowego na wyniki czasu protrombinowego (PT), czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), antytrombiny, białka C oraz czynników II, V, VIII, IX, i X, nie jest istotny klinicznie.

Uwagi i ostrzeżenia do systemu zamkniętego

Uwagi

1. Sprawdź instrukcję instrumentów badawczych używanych w laboratorium odnoszących się do pobrania właściwego materiału, przechowywania i uzyskania stabilności.
2. Nie używaj probówek lub igieł, jeśli występuje ciało obce na jednym z nich.
3. Papierowa banderola zabezpieczająca osłonki igły ulegnie rozerwaniu podczas otwierania igły. Nie używaj igły, jeśli banderola była rozerwana przed pobraniem krwi.
4. Zapobieganie cofaniu się krwi Ponieważ niektóre probówki do próżniowego pobierania krwi zawierają dodatki w postaci związków chemicznych, ważne jest aby uniknąć możliwego cofania się krwi z probówki do żyły w czasie procedury pobierania próbki, taka by zminimalizować ryzyko wystąpienia szkodliwej reakcji pacjenta. Zachowaj następujące środki ostrożności w czasie procedury pobrania krwi:
  a) Ułóż ramię pacjenta w pozycji, w kierunku do dołu.
  b) Trzymaj probówkę korkiem w pozycji jak najbardziej do góry.
  c) Zdejmij stazę jak tylko krew pojawi się w probówce.
  d) Upewnij się, że dodatek znajdujący się w probówce nie dotyka korka lub końca igły znajdującej się w probówce
  podczas pobierania krwi.
5. Nie wstrząsaj probówką po pobraniu. Zbyt energiczne mieszanie próbki może prowadzić do hemolizy i spienienia się pobranego materiału.
6. Jeśli probówki na surowicę nie są wymieszane zaraz po pobraniu, możemy nie uzyskać kompletnej separacji surowicy. Może to skutkować również w opóźnionym krzepnięciu i grupowaniu się fibryn.
7. Oddzielenie surowicy lub osocza od komórek krwi poprzez odwirowanie powinno nastąpić w ciągu 2 godzin od pobrania próbki, tak aby uniknąć otrzymania błędnych danych badania, chyba że występują przesłanki wskazujące, że dłuższy kontakt nie wpłynie na zafałszowanie wyników.
8. Nie zdejmuj gumowego korka poprzez rolowanie kciukiem, taki sposób nie jest zalecany. Korek powinien być zdjęty jednostajnym ruchem poprzez obrócenie i jednoczesne ciągnięcie korka ruchem nadgarstka.
9. Przechowywanie probówek szklanych w temperaturze 0ºC lub poniżej, może skutkować pękaniem probówek.
10. Po pobraniu, górna część korka może zawierać śladowe ilości krwi. Zachowaj wszystkie środki ostrożności, aby uniknąć kontaktu z taką krwią.
11. Pobieranie zbyt dużej lub małej ilości krwi do probówki może skutkować uzyskaniem niewłaściwej proporcji krwi do środka chemicznego z probówki, co może prowadzić do uzyskania błędów w otrzymanych wynikach takiej próbki lub też słabej efektywności probówki.

Ostrzeżenia

1. Zachowaj wszystkie środki ostrożności. Używaj rękawice, fartuch, okulary ochronne oraz inne przedmioty i sprzęt chroniący przed rozchlapaniem, wyciekiem krwi oraz potencjalnym kontaktem z zakażoną krwią.
2. Posługując się ostrymi narzędziami biorącymi udział w pobraniu materiału biologicznego (np. lancet, igły, adapter typu „luer”, igły z adapterem itd.) postępuj zgodnie z procedurami miejsca, w którym próbki są pobierane (laboratorium, szpital itp.). W przypadku bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznym (np. ukłucie igłą), odpowiednia pomoc medyczna powinna być uzyskana, ze względu na ryzyko transmisji chorób zakaźnych, w tym wirusa żółtaczki czy HIV. Wykorzystaj wszystkie wbudowane osłonki igieł po pobraniu, jeśli takowe są dostępne(wbudowane, dołączone). Procedury mogą się między sobą różnić, w zależności od miejsca, jednakże zawsze muszą być przestrzegane.
3. Usuń zużyte ostre narzędzia i przechowuj je w zaaprobowanym, specjalnie do tych materiałów pojemniku przeznaczonym.
4. Transfer pobranej próbki przy użyciu igły i strzykawki do probówki nie jest zalecany. Dodatkowa manipulacja ostrymi narzędziami zwiększa ryzyko zranienia.
5. Transfer pobranej próbki ze strzykawki do probówki próżniowej powinien być wykonany z zachowaniem środków ostrożności, ze względu na następujące powody:
  • Wciśnięcie tłoka strzykawki podczas przenoszenia próbki ze strzykawki może wytworzyć dodatkowe ciśnienie w
   probówce, które wyprze korek i próbkę, powodując potencjalne narażenie na kontakt z próbką.
  • Użycie strzykawki do przenoszenia próbki może powodować zbyt małe lub duże napełnienie probówki, co może
  skutkować otrzymaniem niewłaściwego stosunku krwi do środka chemicznego, co potencjalnie może być przyczyną
  uzyskania niewłaściwych wyników badania.
  • Probówki próżniowe są zaprojektowane, aby pobrać dokładnie wyznaczoną ilość krwi. Napełnianie probówki jest
  zakończone, kiedy krew przestaje być zasysana do probówki, chociaż niektóre probówki mogą być wypełnione próbką
  częściowo, z powodu oporu jaki napotyka tłok strzykawki, podczas takiego napełniania. Użycie takiej próbki powinno
  być skonsultowane z Laboratorium analitycznym.
6. Jeśli pobranie krwi następuje z infuzji, upewnij się, że jest ona czysta i wolna od roztworów używanych w czasie infuzji jeszcze przed napełnieniem probówki krwią. Jest to bardzo ważne w celu uniknięcia błędnych wyników w wyniku zanieczyszczenia krwi środkiem z infuzji.
7. Usuń zużyte probówki do specjalnie do tego przeznaczonego pojemnika na odpady medyczne.


kontakt
sklep